Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Základní prohlášení domova se zvláštním režimem Heřmanův Městec

Domov pro seniory se zvláštním režimem - naše nabídka


Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Domov je umístěn v centru města v zámeckém objektu s přilehlým parkem. Kapacita zařízení je 52 míst pro domov se zvláštním režimem. Jsme pobytové zařízení sociální péče s celoročním provozem.

Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí.

Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. Zaměřujeme se na důstojné doprovázení v poslední etapě života, podporujeme důstojné umírání.

Při onemocnění demencí, případně Alzheimerovou demencí, dochází k postupnému vývoji celé řády poruch, které se projevují např. poruchou paměti, kdy člověk ztrácí schopnost naučit se nové informace anebo vybavovat si informace již naučené. Takto nemocný člověk mívá poruchu myšlení, špatně se orientuje v čase, ale i prostoru, má zhoršené chápání, je nadměrně úzkostlivý apod. Tato nemoc se projevuje i zhoršením emoční kontroly a sociálního chování. U těžké demence jsou poruchy osobnosti nejen ve smyslu poruchy psychiky, ale i tělesné stránky. S vývojem nemoci dochází k narušení veškerých aktivit každodenního života seniora. Demence představuje pro postiženou osobu obrovskou ztrátu, která proniká celým jejím životem. Člověk se stává nesoběstačným, zcela závislým na péči druhé osoby. Často není v silách rodiny nebo pečující osoby zajistit potřebnou kvalitní péči. K těmto účelům jsou pak zřizovány domovy se zvláštním režimem s kvalifikovaným personálem, kde by měl člověk najít nový a bezpečný domov s individuální péčí. Jakákoli změna u takto nemocného člověka je pro něj velkou zátěží. Nové prostředí, které nepoznává, pečovatelé, kteří se u něho střídají, spolubydlící osoby, které nezná, mohou závažným způsobem ovlivnit jeho zdravotní stav. Proto je důležité, aby pečovatel rozuměl problematice demence, aby si byl vědom, jak s člověkem s demencí zacházet, podporoval jej, pomáhal mu a vytvářel pro něj bezpečné prostředí. Neumíme zabránit vzniku této nemoci a neumíme ji vyléčit, profesionálním přístupem ji však umíme zpomalit a usměrňovat její další rozvoj.


Práva osob trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

Poskytované činnosti:

 • ubytování
 • úklid, praní prádla a drobné opravy, žehlení
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při vstávání, oblékání, při podávání jídla a pití, orientaci, pohybu atd.)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelská péče

Pozitivní vymezení cílové skupiny:

 • osoby starší 60 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • služba je určena pro osoby žijící na území Hlavního města Prahy

Zásady poskytované péče:

 • služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství a politické nebo jiné smýšlení
 • služba je poskytována s respektem k zdravotnímu postižení jedince
 • služba je poskytována s respektem k právům jedince, zachovává lidskou důstojnost
 • služba podporuje rozvoj samostatnosti jedince
 • služba je poskytována v souladu s udržováním a rozvíjením rodinných a přátelských vazeb jedince
 • pracovní tým naplňuje požadavek profesionality a je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi

Cíle :

 • poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele minimálně na 80%
 • naplňovat a rozvíjet profesní cíle zaměstnanců pomocí vzdělávacích plánů minimálně na 90%
 • udržet u uživatel po příchodu do domova stávající soběstačnost a samostatnost minimálně na 75 %
 • zajistit bezpečné prostředí pro uživatele, kteří nejsou schopni žít v otevřeném prostoru minimálně na 25 %
 • poskytovat služby v transparentním prostředí
 • profesionálně a zodpovědně naplňovat poslání našeho domova