Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Základní prohlášení domova se zvláštním režimem Heřmanův Městec

Domov pro seniory se zvláštním režimem - naše nabídka


Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Domov je umístěn v centru města v zámeckém objektu s přilehlým parkem. Kapacita zařízení je 60 míst pro domov se zvláštním režimem. Jsme pobytové zařízení sociální péče s celoročním provozem.

Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí.

Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.


Práva osob trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

Poskytované činnosti:

 • ubytování
 • úklid, praní prádla a drobné opravy, žehlení
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při vstávání, oblékání, při podávání jídla a pití, orientaci, pohybu atd.)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pozitivní vymezení cílové skupiny:

 • Osobystarší 60 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Zásady poskytované péče:

 • služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství a politické nebo jiné smýšlení
 • služba je poskytována s respektem k zdravotnímu postižení jedince
 • služba je poskytována s respektem k právům jedince, zachovává lidskou důstojnost
 • služba podporuje rozvoj samostatnosti jedince
 • služba je poskytována v souladu s udržováním a rozvíjením rodinných a přátelských vazeb jedince
 • pracovní tým naplňuje požadavek profesionality a je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi

Cíle :

 • poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele minimálně na 80%
 • naplňovat a rozvíjet profesní cíle zaměstnanců pomocí vzdělávacích plánů minimálně na 90%
 • udržet u uživatel po příchodu do domova stávající soběstačnost a samostatnost minimálně na 75 %
 • zajistit bezpečné prostředí pro uživatele, kteří nejsou schopni žít v otevřeném prostoru minimálně na 25 %
 • poskytovat služby v transparentním prostředí
 • profesionálně a zodpovědně naplňovat poslání našeho domova

Rozvojové cíle:

Viz Dokumenty ke stažení